จัดฟันแบบไม่รัดยาง (Damon/Empower bracket)

จัดฟันแบบไม่รัดยาง เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟัน Damon หรือ Empower ซึ่งเป็นชนิดที่มีกลไกยึดลวดไว้ได้เอง (self ligating bracket) โดยไม่ต้องใช้ยางรัดจัดฟัน ส่งผลให้มีแรงเสียดทานในการเคลื่อนฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา จึงสามารถใช้แรงเบาๆในการเคลื่อนฟัน ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยกว่า รู้สึกสบายมากกว่า ระยะเวลาการจัดฟันสั้นกว่า

จัดฟัน Damon Empower 499
จัดฟัน Damon Empower 499

The self-ligating braces system is not just about revolutionary braces and wires, it’s a whole new way of treating patients. Traditional treatment often requires removal of healthy teeth to make space. This approach is often uncomfortable, takes longer, and can leave a narrower arch and a flat profile. Damon smiles are full, natural 10-tooth smiles achieved with light biologically-sensible forces, and are specifically designed to improve the overall facial result of each patient. Siamdent Dental Clinic has both Empower and Damon system that you can choose. Empower system is interactive self-ligating system which can control tooth movement. Damon system is passive self-ligating system which teeth can move freely.

Self-ligating braces system combine three key components, which when used together, deliver faster treatment, fewer appointments, greater comfort, and consistent high-quality results:

  1. Self-ligating braces eliminate the need for elastic or metal “ties”. With tie-less braces you can experience treatment without tightening.
  2. Light high-technology shape-memory wires that move teeth faster and require fewer adjustments.
  3. A new clinically proven treatment approach that aligns your teeth and enhances your facial aesthetics—usually without extractions.

Traditional braces on the left are tied in with elastics, which cause friction and pressure, making treatment slower and less comfortable. Self-ligating braces use a slide mechanism to hold the wire, which allows teeth to move more freely, quickly and comfortably.

5 Steps for self-ligating braces

  1. Orthodontist consultation. Buy package 499 baht and then, take dental records (photographs and impression) for free.
  2. Digital x-ray (panoramic and lateral cephalograph) 1,000 baht (discount from 1,500 baht).
  3. Mouth preparation (for examples – tooth cleaning, fillings, tooth removal) starts from only 600 baht.
  4. Bond the self-ligating braces (Empower/Damon) on your teeth.
    • Payment installment: 15,000 baht for 3 months then 1,500 baht until full price.
  5. After treatment, do orthodontic retainers to maintain your beautiful teeth (free).