ผ่าฟันคุด (Impacted tooth removal)

25 ผ่าฟันคุด

ผ่าฟันคุด

ฟันคุด คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นสู่ช่องปากตามปกติได้ หรืออาจขึ้นได้แค่บางส่วน มักพบที่ฟันกรามซี่สุดท้าย ทำให้เกิดซอกเหงือกที่คลุมฟันคุด เศษอาหารติด แปรงทำความสะอาดยาก การผ่าฟันคุดจึงมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่

-ป้องกันการอักเสบของเหงือกคลุมฟันคุด

-ป้องกันฟันข้างเคียงผุ

-ป้องกันการละลายตัวของกระดูกหรือรากฟันข้างเคียง

-ป้องกันการเกิดถุงน้ำรอบฟันคุด

-ป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก เนื่องจากตรงฟันคุดจะเป็นจุดอ่อนเมื่อได้รับอุบัติเหตุ

-ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดฟันซ้อนเกเนื่องจากแรงดันของฟันคุด


WISDOM TOOTH REMOVAL

The wisdom teeth, also known as the third molars, are the final set of molars to erupt. When these molars come in, usually between the ages of 16 and 20, there may not be enough room left for them to erupt. As a result, they can emerge at an angle, they may crowd the mouth and sometimes they don’t fully emerge. This can lead to future oral health problems like infections and pain.

If the wisdom teeth are impacted and embedded in the bone, the oral surgeon will put an incision into the gums and remove the tooth or teeth in sections in order to minimize the amount of bone being removed.

After surgery, swelling and tenderness in the face and neck are common, as is bruising. Ice packs and pain medications prescribed by the dentist or oral surgeon should help ease the pain.