ฟันปลอม (Denture)

22 ฟันปลอม

ฟันปลอม

เมื่อมีช่องว่างจากการถอนฟัน จะทำให้ฟันข้างเคียงล้มเข้าสู่ช่องว่าง ฟันคู่สบงอกย้อย ทำให้เศษอาหารติด กัดกระแทก และขัดขวางการใส่ฟันภายหลัง ดังนั้นจึงควรต้องใส่ฟันปลอมทดแทนหลังการถอนฟัน ซึ่งแบ่งเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ และฟันปลอมแบบติดแน่น

ฟันปลอม1

 1. ฟันปลอมแบบถอดได้ มีทั้งแบบพลาสติกและแบบโครงโลหะ

– ฟันปลอมแบบพลาสติก มีความแข็งแรงน้อยกว่า มีโอกาสแตกหักได้ง่าย จึงต้องทำฟันปลอมให้มีความหนา ทำให้รู้สึกรำคาญมากกว่า ใช้ไปนานๆจะดูดสีดูดกลิ่นได้

– ฟันปลอมโครงโลหะ มีความแข็งแรงกว่า จึงมีความบางกว่าแบบพลาสติก รำคาญน้อยกว่า แต่มีราคาสูงกว่า

ฟันปลอมฐานนิ่ม Valplast มีความยืดหยุ่นสูง สวมใส่สบาย มีความสวยงามมากกว่า

 1. ฟันปลอมแบบติดแน่น มีทั้งแบบสะพานฟันและรากฟันเทียม ซึ่งการทำสะพานฟันจะต้องกรอฟันข้างเคียงด้วย จึงไม่แนะนำให้ทำ หากสูญเสียฟันซี่เดียวแนะนำปักรากฟันเทียมดีกว่า

DENTURE

Your teeth are designed to work together to help you chew, speak and smile. When teeth are missing, it is difficult to do these things. Even the loss of a back tooth may cause your mouth to shift and your face look older. Fortunately missing teeth can be replaced.

The following are three options your dentist may suggest, depending on your needs. Replacement teeth should last for years at a time, so it is important to choose a treatment that’s right for you.
 1. Implants : A dental implant can be thought of as an artificial tooth root that is submerged into the jawbone.
 2. Fixed Bridges : Bridges are commonly used to replace one or more missing teeth. Bridges are cemented to the natural teeth or implants surrounding the empty space.
 3. Removable Dentures : A denture is an appliance that replaces teeth. You remove it to clean it and it may be replacing all the teeth (full denture) or some of them (partial denture).

Considering your options for tooth replacement

There are advantages and disadvantages of each type of tooth replacement and it is important to explore all your options, with the help of your dentist.

Advantages:

Implants:

 • Preserves gum and bone. No damage to adjacent teeth
 • The most cost-effective long term solution
 • A very long term solution and high average life expectancy
 • An implant is most similar to a natural tooth

Bridge:

 • Fixed prosthetic device
 • Look, feel and function like natural teeth
 • Don’t require removal for cleaning

Dentures:

 • Usually less expensive than fixed bridges or implants

Disadvantages:

Implants:

 • Initial investment is higher
 • Longer treatment period may be required
 • Some surgery is required

Bridge:

 • The average life expectancy of high quality bridgework is approximately 5-15 years
 • Adjacent teeth have to be reshaped to fit a bridge
 • Risk of permanent tooth nerve damage and development of abscesses
 • Gums and bone often continue to shrink
 • If a tooth is extracted, a temporary bridge needs to be fitted for a few months to allow the bone to heal before a permanent bridge can be fitted

Dentures:

 • Frequently move about when eating, talking, laughing and smiling
 • Can damage the gums
 • Average life expectancy of high quality dentures is approximately 5-8 years
 • Gums and bone often continue to shrink
 • They can break or be lost
 • They can be uncomfortable
 • Some people are embarrassed to take them out for cleaning or at night