รักษารากฟัน (Root canal treatment)

20 รักษารากฟัน

รักษารากฟัน (Root canal treatment)

ในฟันที่ผุทะลุโพรงประสาทฟัน เชื้อโรคจะเข้าสู่รากฟัน ทำให้ไม่สามารถอุดฟันได้ ทางเลือกในการรักษาจึงมีแค่ถอนฟันและรักษารากฟัน หากต้องการเก็บฟันไว้จึงควรเลือกการรักษารากฟัน เพื่อให้มีฟันไว้ใช้งานได้ ไม่ต้องสูญเสียฟัน

การรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะทำการกำจัดรอยผุ และกำจัดเชื้อโรคในรากฟัน ใส่ยาฆ่าเชื้อลงในรากฟัน เมื่อหายแล้วจึงทำการอุดรากฟัน และอาจต้องปักเดือยฟันและทำครอบฟันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันแตกในภายหลัง


ROOT CANAL TREATMENT

Root canal treatment is a dental procedure that replaces a tooth’s damaged or infected pulp with a filling. The pulp consists of specialised dental cells, blood vessels, tissue fibres and some nerve fibres located in the hollow space in the central part of the tooth. The procedure is also known as endodontic treatment. You may need one or more visits to complete the endodontic treatment, depending on the complexity of the case.

Root canal treatment has four main aims:

  1. removing active decay and infection – any old or leaky fillings, tooth decay, infected nerve tissue, pus and debris are removed
  2. shaping the canals – in order to be filled well, the canals within the tooth root need to be shaped into smooth, hollow tunnels that are free of irregularities where residual bacteria may have been harboured. This shaping process involves small instruments, special disinfectants and medication. It may take a few weeks to months for these solutions to take maximum effect against stubborn bacteria within the tooth, and this step may have to be repeated several times.
  3. filling the canals – to prevent bacteria from re-infecting the empty canals in your tooth, they are permanently sealed with a long-lasting barrier material.
  4. making the tooth functional again – to make sure no bacteria from the oral environment can leak back into the tooth, a large, well-sealed restoration is put on the tooth (such as a crown). Teeth that require root canal treatment have sometimes lost considerable tooth structure due to previous decay or cracks, and may require further protection in the form of porcelain, gold alloy crowns or other similar materials.