รักษาโรคเหงือก (Periodontal treatment)

26 รักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือก

คือการรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบหรือโรครำมะนาด ซึ่งเกิดจากคราบจุลินทรีย์ที่สะสมจับตัวแข็งเป็นหินปูน เชื้อโรคจะลงไปทำลายกระดูกรอบรากฟัน ทำให้เหงือกบวมแดง แปรงฟันมีเลือดออก ฟันโยก และสูญเสียฟันในที่สุด

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ ทำการขูดหินปูน เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อยู่เหนือเหงือกและในร่องเหงือก ส่วนการรักษาโรคปริทันต์ จะทำการขูดหินปูน และเกลารากฟันในบางซี่ที่มีการทำลายกระดูกรอบรากฟัน เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ใต้เหงือกลึกๆออก ทั้งนี้หลังการรักษาผู้ป่วยควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันคราบจุลินทรีย์ที่จะสะสมใหม่ภายหลัง


GINGIVITIS

Gingivitis is the mildest form of periodontal disease. It causes the gums to become red, swollen, and bleed easily. There is usually little or no discomfort at this stage. Gingivitis is often caused by inadequate oral hygiene. Gingivitis is reversible with professional treatment and good oral home care.

Factors that may contribute to gingivitis include, diabetes, smoking, aging, genetic predisposition, systemic diseases and conditions, stress, inadequate nutrition, puberty, hormonal fluctuations, pregnancy, substance abuse, HIV infection, and certain medication use.

PERIODONTITIS

Untreated gingivitis can advance to periodontitis. With time, plaque can spread and grow below the gum line. Toxins produced by the bacteria in plaque irritate the gums. The toxins stimulate a chronic inflammatory response in which the body in essence turns on itself, and the tissues and bone that support the teeth are broken down and destroyed. Gums separate from the teeth, forming pockets (spaces between the teeth and gums) that become infected. As the disease progresses, the pockets deepen and more gum tissue and bone are destroyed. Often, this destructive process has very mild symptoms. Eventually, teeth can become loose and may have to be removed.

SCALING AND ROOT PLANING

Scaling and root planing is a careful cleaning of the root surfaces to remove plaque and calculus [tartar] from deep periodontal pockets and to smooth the tooth root to remove bacterial toxins. Scaling and root planing is sometimes followed by adjunctive therapy such as local delivery antimicrobials, systemic antibiotics, and host modulation, as needed on a case-by-case basis.