รากฟันเทียม (Dental Implant)

15 รากฟันเทียม16 ขั้นตอนรากฟันเทียม

รากฟันเทียม คืออะไร?

รากฟันเทียม คือการใส่ฟันทดแทนในช่องว่างจากการถอนฟัน โดยปักรากฟันเทียมลงไปในกระดูก จากนั้นจึงทำครอบฟันยึดกับตัวรากฟันเทียมเพื่อให้มีรูปร่างฟันที่สวยงามและใช้เคี้ยวอาหารได้

ข้อดีของรากฟันเทียม

  1. ไม่ต้องใส่ฟันปลอมถอดเข้าถอดออก
  2. รู้สึกสบายกว่า
  3. มีความสวยงาม คล้ายฟันธรรมชาติ
  4. ไม่ต้องทำสะพานฟัน จึงไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันข้างเคียง

DENTAL IMPLANT

A dental implant is an artificial tooth. Your dentist may suggest it if a permanent tooth fell out from an injury or was taken out because of bad tooth decay. Implants are natural-looking, can provide support for dentures, and do not affect the teeth bordering them.

  • Our dentist will place an anchor and post in your jawbone. The anchor functions as the tooth root and is made from metals such as titanium. The post extends out of the anchor. Your new tooth will attach to the post. It takes 3 to 6 months for the jawbone to grow around the anchor and hold it in place.
  • When the anchor is well attached to the bone, our dentist will cement the artificial tooth (crown) to the implant.
  • After you have an implant, it stays in. You do not have to remove it for cleaning. It is just as important to brush and floss implants as it is with natural teeth.