อุดฟัน (Filling)

27 อุดฟัน

อุดฟัน

มีวัสดุอุดฟัน 2 แบบ ได้แก่

  1. วัสดุอุดฟันอมัลกัมสีเงิน (amalgam filling) เหมาะสำหรับการอุดฟันที่มีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงมาก แต่มีสีเงินทำให้ไม่สวยงาม
  2. วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน (composite filling) สามารถอุดฟันหน้าและฟันหลังได้ มีความแข็งแรง มีสีต่างๆตามความเข้มของฟัน ทำให้ดูสวยงาม กลมกลืนกับเนื้อฟันธรรมชาติ

TOOTH FILLING

To treat a cavity your dentist will remove the decayed portion of the tooth and then “fill” the area on the tooth where the decayed material was removed. Fillings are also used to repair cracked or broken teeth and teeth that have been worn down from misuse (such as from nail-biting or tooth grinding).

There are several different types of dental fillings. Our dentist will discuss which is best for you depending on the location of the restoration in your mouth, the extent of the repair, whether you have any allergies, and your budget.

Amalgam Fillings

Amalgam (or silver) fillings combine silver, copper, tin and mercury to create a strong and stable filling material. It is durable, easy to use, highly resistant to wear and relatively inexpensive compared with other materials. Amalgam fillings are recommended for restoring teeth further back in the mouth and out of sight due to their dark colour.

Composite Fillings

Composite fillings are made up of acrylic resin and finely ground, glass-like particles. This produces the most natural appearance for your restoration. Composite fillings provide durability and resistance to fracture in small to mid-sized restorations that withstand moderate chewing pressure. These fillings don’t last as long as other types as they are more prone to wearing over time.