เคลือบหน้าฟัน (Veneer)

 

Slide23

เคลือบหน้าฟัน หรือ วีเนียร์ (Veneer)

เป็นการบูรณะฟันโดยการแปะวัสดุเข้าไปบนผิวหน้าฟันเพื่อปรับรูปร่างฟันหรือผิวฟันที่ผิดปกติให้มีความสวยงามมากขึ้น มีสีฟันขาวขึ้น หรือปิดช่องว่างระหว่างฟัน อาจทำเฉพาะซี่ที่ต้องการ หรือทำ 4 ซี่หน้า หรือ 6 ซี่หน้า เพื่อให้ดูกลมกลืนเวลายิ้ม

วัสดุที่ใช้มี 2 ประเภท คือ การเคลือบหน้าฟันด้วยวัสดุอุดฟัน (composite veneer) และการเคลือบหน้าฟันด้วยเซรามิก (ceramic veneer / porcelain veneer) ซึ่งการทำ ceramic veneer จะให้ผลการรักษาออกมาสวยงามกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า


 

DENTAL VENEERS

Dental veneers (sometimes called dental laminates) are wafer-thin, custom-made shells of tooth-colored materials designed to cover the front surface of teeth to improve your appearance. These shells are bonded to the front of the teeth changing their color, shape, size, or length.

Dental veneers can be made from porcelain or from resin composite materials. Porcelain veneers resist stains better than resin veneers and better mimic the light reflecting properties of natural teeth. Dental veneers are usually used to fix:

  • Teeth that are discolored — either because of root canal treatment; stains from tetracycline or other drugs, excessive fluoride or other causes; or the presence of large resin fillings that have discolored the tooth
  • Teeth that are worn down
  • Teeth that are chipped or broken
  • Teeth that are misaligned, uneven, or irregularly shaped (for example, have craters or bulges in them)
  • Teeth with gaps between them (to close the space between these teeth)